Egenkapitalbevis

Hva er egenkapitalbevis?


Et egenkapitalbevis er en eierandel i lokalbanken. Veldig forenklet kan vi kalle et egenkapitalbevis for en "sparebank-aksje".  

Egenkapitalbevis ble introdusert på slutten av 1980-tallet som et egenkapitalinstrument for sparebanker. Egenkapitalbeviset er utbytteberettiget og har historisk gitt en høy direkteavkastning. Snittet for de unoterte egen­kapitalbevisene ligger på ca. 4-7 % årlig. Eiere av egenkapitalbevis er beskyttet av sparebankens fond og gavefondet i den aktuelle banken. Disse vil ta even­tuelle tap før egenkapitalbeviseierne, og investeringen er derfor tryggere enn ordinære aksjer.


Egenkapitalbeviseiernes innflytelse

  • Egenkapitalbeviseierne velger 20-40 % av generalforsamlingens representanter.
  • Generalforsamlingen er normalt dominert av lokale krefter, dette gjelder også egenkapitalbeviseiernes representanter.
  • Eierandeler utover 10 % av samlet egenkapital per investor må godkjennes av Finanstilsynet.  

Beskatning

  • Regelverket for skattlegging av egenkapitalbevis er likt som for aksjer. Det innebærer at det utbytte norske investorer mottar på egenkapitalbevisene beskattes med 27 prosent fratrukket et skjermingsfradrag.
  • Skattereglene er også like når det gjelder salg. Gevinst som oppnås ved salg av egenkapitalbevis er skattepliktig inntekt. Tap er fradragsberettiget.
  • Egenkapitalbevisene formuesbeskattes som aksjer og den ligningsmessige verdien av egenkapitalbevisene utgjør 100 prosent av markedsverdien.
  • Fritaksmodellen: Investeringer i egenkapitalbevis gjennom aksjeselskaper havner inn under fritaksmodellen. Fritaksmodellen innebærer i hovedsak at et aksjeselskaps opptjente inntekter fra eierandeler i andre selskaper er skattefrie. Dette innebærer at et aksjeselskap som aksjonær er fritatt for beskatning av utbytte og gevinst på egenkapitalbevis og aksjer. Av ellers skattefrie inntekter kommer imidlertid 3 % til beskatning som ordinær skattepliktig inntekt. For mer informasjon se skatteetaten.no 

Viktig informasjon

Markedet og betingelser endres over tid, og informasjonen er derfor ikke bindende. Selbu Sparebank påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap/kostnader som måtte oppstå ved investering i ovennevnte produkt. Historisk avkastning vil ikke være noen garanti for fremtidig avkastning.

Kjøp av egenkapitalbevis i Selbu Sparebank

Egenkapitalbevis i Selbu Sparebank er ikke børnoterte på Oslo Børs. Egenkapitalbevis i Selbu Sparebank er VPS-registrerte. Du må dermed ha en VPS-konto for å kunne kjøpe og selge egenkapitalbevis i banken.

Utbytte for 2020

Utbytte for 2020 ble utbetalt til EK-beviseiernes bankkonto den 4. oktober 2021, etter en utsettelse pga. Finanstilsynets innstramming i bankenes mulighet til å utdele utbytte fram til 30.09.21.

Generalforsamlingen ga i møte 22.03.2021 styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på inntil kroner 8,00 per egenkapitalbevis, og at dette ville kunne betales ut etter september 2021 eller når de økonomiske utsiktene skulle gi grunnlag for det. 

Kjøp og salg

Egenkapitalbevis som er utstedt av Selbu Sparebank er omsettelige på lik linje med aksjer og andre verdipapirer.

Norne Securities tilrettelegger kjøp og salg av våre egenkapitalbevis i annenhåndsmarkedet.

Ønsker du å kjøpe eller selge egenkapitalbevis i annenhåndsmarkedet kan du fylle ut skjemaet nedenfor, og sende det til egenkapitalbevis@norne.no

Når kjøpsinteresse matches med salgsinteresse, gjennomfører Norne Securities handel, og utarbeider sluttseddel (kvittering) til partene.

Kurtasje til Norne Securities: 0,3 % pr handel for kjøper og selger (minimumskurtasjen er satt til 350 kroner).

Skjema for å kjøpe eller selge egenkapitalbevis.

Eiermøter

Eiermøte 4. mars 2021

Våre eiere

Våre eiere

Egenkapitalbevis eiere

Eierandel

 

B. Langseth AS

10,0 %

 

Selbu Energiverk AS

10,0 %

 

Kjell Jørgensen

7,0 %

 

Petors AS

5,0 %

 

Stiftelsen Norsk Radio- og Fjernsyn

5,0 %

 

POA AS

3,8 %

 

Haldo Arnt Langseth

3,8 %

 

Per Ophaug

2,5 %

 

Selbyggen

2,4 %

 

Hans Olav Sørensen

1,9 %

 

Stugudal Eiendom AS

1,8 %

 

Lise Vikan Sandvik

1,6 %

 

Ligna AS

1,3 %

 

Vera Holding AS

1,3 %

 

Per Ivar Velve

1,3 %

 

Øyalf Endresen

1,2 %

 

Karin J Fjellhammer Seim

1,2 %

 

Skive Invest AS

1,2 %

 

Håvar Unsgård

1,2 %

 

Svein Ove Sandvik

1,0 %

 

Torger Sletner

1,0 %

 

Sum 21 største eiere

65,3 %

Øvrige egenkapitalbeviseiere

34,7 %

 

Sum totalt

 

100,0 %